Pääomasijoittamisesta

Q: Mikä on pääomasijoitus?

A: Pääomasijoitus on vakuudeton, oman pääoman ehtoinen sijoitus listaamattomaan yhtiöön. Useimmiten tämä tarkoittaa, että sijoittaja ostaa suunnatussa osakeannissa pörssiin listaamattoman yhtiön osakkeita. Yhtiö saa käyttöpääomaa ja kasvuun kannustavan osakkaan, pääomasijoittaja sijoituskohteen, jossa sijoituksen arvo kehittyy. Suurin osa pääomasijoittajista tekee sijoituksensa rahastoista, joissa on muiden rahaa.

Q: Miksi pääomasijoituksia haetaan?

A: Varhaisessa vaiheessa oleva yhtiö tarvitsee rahaa tuotekehitykseen, avainhenkilöiden palkkaamiseen, toiminnan käynnistämiseen, myynnin ja markkinoinnin käynnistämiseen. Pääomasijoitus on yksi rahoitusmuoto muiden joukossa. Pääomasijoitus toimii usein vipuvartena, jonka avulla yhtiön on helpompi saada julkista rahaa (Finnvera, ELY-keskus, TEKES). Varhaisen vaiheen sijoituksissa pääomasijoittajalle on tärkeää, että raha menee yritykseen, ei yrittäjille. Kypsemmässä vaiheessa oleva yhtiö tarvitsee yleensä rahaa liiketoimintansa laajentamiseen orgaanisesti tai yritysostoin.

Q: Miksi pääomasijoituksia tehdään?

A: Institutionaaliset sijoittajat, kuten eläkevakuutusyhtiöt, hallitsevat suuria pääomia, joiden arvon kasvusta niiden on huolehdittava. Nämä sijoittajat hajauttavat sijoituksensa eri puolille maailmaa ja erilaisiin kohteisiin, kuten kiinteistöihin, pörssiosakkeisiin ja erilaisiin rahastoihin. Yksi rahastojen laji on pääomasijoitusrahastot. Pääomasijoittaminen on tuottoisa, mutta riskipitoinen sijoittamisen muoto. Tyypillisesti vain muutama prosentti institutionaalisen sijoittajan sijoituksista on pääomarahastoissa. Pääomasijoituksia tehdään tuottojen toivossa.

Q: Miten pääomasijoitusrahasto toimii?

A: Pääomasijoitusrahasto on useimmiten kommandiittiyhtiö, jossa vastuunalaisena yhtiömiehenä on rahastoa hallinnoiva pääomasijoitusyhtiö ja äänettöminä yhtiömiehinä sijoitussitoumuksen tehneet sijoittajat. Rahat eivät ole hallinnointiyhtiöllä, vaan niitä kutsutaan sijoittajilta sijoitussitoumusten suhteessa sitä mukaa kun sijoituksia tehdään. Pääomat ja tuotot myös palautuvat suoraan sijoittajille. Rahastolla on sovittu juoksuaika, esimerkiksi kymmenen vuotta. Ensisijoituksia eli sijoituksia uusiin kohteisiin tehdään vain muutaman ensimmäisen vuoden aikana. Tämän jälkeen voidaan vielä tehdä jatkosijoituksia eli lisäsijoituksia vanhoihin kohteisiin. Rahaston kaikki sijoituskohteet pyritään myymään juoksuajan puitteissa. Kärjistäen tämä tarkoittaa, että jokainen yritys, jossa on mukana pääomasijoittaja, on kaiken aikaa myytävänä.

Q: Minkälaisiin kohteisiin pääomasijoituksia tehdään?

A: Pääomasijoittajat etsivät aktiivisesti yrityksiä, joilla on suuri kasvupotentiaali. Menneisyydestä ei makseta, uskottavista tulevaisuuden lupauksista kylläkin. Kullakin rahastolla on oma sijoituspolitiikkansa, joka rajaa sijoitukset jollekin maantieteelliselle alueelle, tietyn kehitysvaiheen yrityksiin ja ehkä jollekin toimialalle. Kaikille on kuitenkin yhteistä se, että sijoituskohteelta odotetaan arvonnousua, mikä yleensä korreloi hyvin liiketoiminnan kehityksen kanssa.

Q: Minkälaista tuottoa pääomasijoittaja hakee?

A: Tuottotavoite on suhteessa riskiin. Mitä varhaisemman vaiheen yrityksestä on kysymys, sitä suurempi on riski ja sitä korkeampi on tuottotavoite. Osa sijoituksista epäonnistuu ja sijoittaja menettää sijoituksen. Varhaisen vaiheen yrityksissä pääomasijoittajan tavoitteena on yleensä saada sijoitus takaisin vähintään 10-kertaisena.

Q: Voiko yritykseni saada pääomasijoituksen?

A: Koska pääomasijoittaja hakee arvonnousua, liiketoimintamallisi on oltava skaalautuva. Tämä tarkoittaa, että liiketoiminnan tulisi olla kymmen- tai satakertaistettavissa järkevin panostuksin. Markkinan täytyy olla tarpeeksi suuri ja mielellään kasvava. Tuotteesi/palvelusi täytyy olla kilpailukykyinen muillakin ominaisuuksilla kuin hinnalla. Yrityksen omistajakunnan täytyy tukea kasvustrategiaa ja tiimin täytyy olla sitoutunut kasvuun ja irtautumiseen eli yrityksen myyntiin.

Q: Voinko saada pääomasijoituksen, jos tarkoituksenani ei ole myydä yritystäni?

A: Käytännössä et pääomasijoittajalta, mutta ehkä enkelisijoittajalta.

Q Miten pääomasijoittaminen eroaa enkelisijoittamisesta?

A: Sekä bisnesenkelit että varsinaiset pääomasijoittajat tekevät pääomasijoituksia. Enkelisijoittajat ovat yksityishenkilöitä, jotka sijoittavat omaa rahaansa. Tyypillinen enkelisijoittaja sijoittaa kerralla yhteen kohteeseen 25 tuhatta euroa. Pääomasijoittaja sijoittaa institutionaalisten sijoittajien rahaa -- mukana yleensä muutama prosentti omaakin. Useimmat pääomasijoittajat pyrkivät tekemääån vähintään satojen tuhansien, usein miljoonien eurojan sijoituksia. Pääomasijoittajat raportoivat tekemisistään rahastonsa sijoittajille ja noudattavat tarkasti rahaston sijoituspolitiikkaa sekä EU:n AIFM-direktiiviä. Rahastojen hallinnointia valvoo Finanssivalvonta. Pääomasijoittajaa sitoo rahaston elinkaari, mutta enkelisijoittaja voi olla myös ns. kärsivällinen sijoittaja, joka on tyytyväinen osinko- tai korkotuottoihin, eikä edellytä yrityksen myyntiä. Pääomasijoittaja on aina väliaikainen osakas, enkelisijoittaja voi olla pysyväkin.